דרושים
דרוש עובד לתפקיד במילוי מקום ראש ענף-מרכז בכיר - סטטיסטיקה כלכלית
דרוש עובד לתפקיד ראש ענף אבטחת איכות אגף ענא
דרוש עובד לתפקיד מרכז תכניתנים אגף ענ"א- למילוי מקום
דרוש עובד לתפקיד ראש ענף סימול רפואי

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   


מכרזים
בקשה לקבלת מידע RFD/RFI 7-2017 צינורות גומי לסקר ספירות תנועה - הבהרות
בקשה לקבלת מידע RFD/RFI 7-2017 צינורות גומי לסקר ספירות תנועה - מעודכנת
בקשה לקבלת מידע RFD/RFI 7-2017 צינורות גומי לסקר ספירות תנועה

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©