דרושים
סוקר/ת שטח ירושלים והסביבה
סוקר/ת שטח ירושלים והסביבה לאיוש ע"י בני מיעוטים
סוקר/ת טלפון אחה"צ וערב
סוקר/ת אחה"צ וערב לאיוש ע"י בני מיעוטים

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   


מכרזים
מכרז 10/2017 - לאספקת שירותי אבטחה במשרדי הלמ"ס בירושלים
מודעה למכרז 10/2017 לאספקת שירותי אבטחה במשרדי הלמ"ס בירושלים

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©