English 01/09/2016פורסם ב  
                 השנתון הסטטיסטי לישראל
  השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 - במתכונת החדשה
השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 - במתכונת החדשה
(pdf) השנתון המלא


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [למ"ס] שמחה להציג את השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 במתכונתו החדשה. פרסום השנתון במתכונת זו מהווה חלק מתהליך שיפור באופן הצגת הנתונים והנגשתם לציבור.
לראשונה מספק השנתון ניתוח בסיסי של הנתונים העיקריים המשקפים את החיים במדינת ישראל בהיבטים של חברה, כלכלה, סביבה ותשתית. בכל נושא מוצגים מדדים עיקריים המשקפים את תמונת המצב העדכנית, תיאור של המדדים ותרשימים המציגים אותם בצורה מוחשית ומאפשרים בחינת השינויים שהתרחשו באותו נושא על פני זמן. בנוסף על כך, בסוף כל פרק מוצגים לוחות המסכמים את עיקרי המידע בנושא הנדון.
הגדרות והסברים מופיעים בשנתון במתכונתו הקודמת תחת הכותרת "לוחות ומבואות" ובמילון המונחים.
בחר נושא
 
מה אתם חושבים על השנתון במתכונת החדשה?
 
 
נתונים שנתיים 2016
 
 
         בחר נושא לוחות ומבואות
         בחר נושא תרשימים
           בחר סוג מפה מפות
 
שנתונים קודמים
 
נושא שנה לוחות ומבואות         
נושא שנה תרשימים         
נושא שנה מפות         
שנתונים סרוקים בין השנים 1995-1950
בחר שנתון
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©