לוח מספר 1 מפרק 14 מבוא - פרק 14 שנתון סטטיסטי לישראל  2009 - מספר 60 פרק 14