English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2018
סקר ביטחון אישי, 2017
Education in Israel (Statisti-lite)
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2018
כלי רכב מנועיים 2017
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
2018/2 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2018 17/10/2018
1731 סקר ביטחון אישי, 2017 16/10/2018
1726 כלי רכב מנועיים, 2017 11/10/2018
2018/2 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2018 11/10/2018
2018/8 ירחון סקרי כוח אדם - אוגוסט 2018 08/10/2018
2018/9 הירחון הסטטיסטי לישראל - ספטמבר 2018 07/10/2018
2018/3 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2018 12/09/2018
1730 לוחות תמותה שלמים של ישראל - 2016-2012 12/09/2018
2018/8 הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2018 06/09/2018
1717 חשבונות המגזר הממשלתי - 2016-1995 30/08/2018
1729 ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2017-2012 30/08/2018
2018/7 ירחון סקרי כוח אדם - יולי 2018 26/08/2018
1712 הסקר החברתי 2016 - כולל נושאים ייחודיים: תנאי עבודה והתארגנויות עובדים 16/08/2018
1728 תאונות דרכים עם נפגעים, 2017,חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות 14/08/2018
1713 סקר מוצרים וחומרים בתעשייה, 2014 13/08/2018
1725 מורשים לנהוג, 2017 08/08/2018
2018/7 הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2018 07/08/2018
1716 מחקר ופיתוח עסקי, 2015 07/08/2018
2018/2 רבעון סקרי כוח אדם - אפריל-יוני 2018 31/07/2018
2018/6 ירחון סקרי כוח אדם - יוני 2018 31/07/2018
1720 תעשייה, כרייה וחציבה - מדדים וסיכומים שנתיים, 2015 24/07/2018
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
02/05/2018 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
17/10/2018 עלוני סטטיסטי-קל
07/10/2018 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
07/10/2018 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
17/10/2018 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
07/10/2018 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
07/10/2018 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
17/09/2018 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©