English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
מחקר ופיתוח עסקי 2014
הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2017
הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015
ייבוא סחורות לישראל - 2016
סקר כוח אדם 2014
חשבונות המגזר הממשלתי, 2015-1995
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
2017/3 הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2017 06/04/2017
1675 מחקר ופיתוח עסקי, 2014 06/04/2017
2016/4 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - אוקטובר-דצמבר 2016 30/03/2017
1663 סקר כוח אדם, 2014 30/03/2017
1672 חשבונות המגזר הממשלתי - 2015-1995 30/03/2017
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2016 26/03/2017
2017/02 ירחון סקרי כוח אדם - פברואר 2017 23/03/2017
2017/1 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2017 22/03/2017
1654 מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015 20/03/2017
1669 דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2015-2011 14/03/2017
2016/4 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, - אוקטובר-דצמבר 2016 08/03/2017
2017/2 הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2017 07/03/2017
1664 משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2014 06/03/2017
2017/01 ירחון סקרי כוח אדם - ינואר 2017 23/02/2017
1668 חשבונות לאומיים, 2015-1995 22/02/2017
1665 עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2015-2013 15/02/2017
1658 תיירות, 2015 09/02/2017
2017/1 הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2017 07/02/2017
2016/12 ירחון סקרי כוח אדם - דצמבר 2016 31/01/2017
2016/4 רבעון סקרי כוח אדם - אוקטובר-דצמבר 2016 31/01/2017
1667 תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2014 26/01/2017
2016/3 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - יולי-ספטמבר 2016 24/01/2017
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
10/10/2016 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
06/04/2017 עלוני סטטיסטי-קל
06/04/2017 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
30/03/2017 לקט אינדיקטורים כלכליים
30/03/2017 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
30/03/2017 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
06/04/2017 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
06/04/2017 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
29/03/2017 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©