English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
תאונות דרכים עם נפגעים 2017, חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
ישראל במספרים (ערבית)
סקר מוצרים וחומרים בתעשייה 2014
מורשים לנהוג 2017
מחקר ופיתוח עסקי 2015
עוד חדש באתר...
NULL
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
1728 תאונות דרכים עם נפגעים, 2017,חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות 14/08/2018
1713 סקר מוצרים וחומרים בתעשייה, 2014 13/08/2018
1725 מורשים לנהוג, 2017 08/08/2018
2018/7 הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2018 07/08/2018
1716 מחקר ופיתוח עסקי, 2015 07/08/2018
2018/2 רבעון סקרי כוח אדם - אפריל-יוני 2018 31/07/2018
2018/6 ירחון סקרי כוח אדם - יוני 2018 31/07/2018
1720 תעשייה, כרייה וחציבה - מדדים וסיכומים שנתיים, 2015 24/07/2018
מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים 2017 16/07/2018
1722 הרשויות המקומיות בישראל, 2016 15/07/2018
2018/6 הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2018 05/07/2018
1721 מאזן אספקת המזון 2016 28/06/2018
2018/1 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - ינואר-מרץ 2018 28/06/2018
2017/4 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, אוקטובר-דצמבר 2017 27/06/2018
10 פני החברה בישראל, דוח מס' 10, תמוז תשע"ח, יוני 2018 - דת והגדרה עצמית של מידת דתיות 27/06/2018
2018/5 ירחון סקרי כוח אדם - מאי 2018 25/06/2018
2018/2 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2018 21/06/2018
2018/1 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים - ינואר-מרץ 2018 21/06/2018
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרץ 2018 18/06/2018
2018/5 הירחון הסטטיסטי לישראל - מאי 2018 07/06/2018
2018/4 ירחון סקרי כוח אדם - אפריל 2018 31/05/2018
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
02/05/2018 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
14/08/2018 עלוני סטטיסטי-קל
07/08/2018 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
25/07/2018 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
28/06/2018 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
05/07/2018 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
05/07/2018 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
25/07/2018 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©