English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
פריסת האיכות של מורים במערכת החינוך ומדידת שינויים באיכותם על פני זמן
יעילות סביבתית של פירות וירקות נבחרים
תרבות, בידור וספורט - 2016 (סטטיסטיקל)
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2017
תיירות 2016
הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2017 09/01/2018
1707 תיירות, 2016 08/01/2018
2017/12 הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2017 07/01/2018
2017/3 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, יולי-ספטמבר 2017 31/12/2017
2017/3 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים - יולי - ספטמבר 2017 31/12/2017
1699 נסועה של כלי רכב (קילומטרז') 2016 28/12/2017
2017/4 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2017 27/12/2017
2017/11 ירחון סקרי כוח אדם - נובמבר 2017 21/12/2017
1693 תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 2014-2013 19/12/2017
1696 פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל, 2014 10/12/2017
2017/11 הירחון הסטטיסטי לישראל - נובמבר 2017 07/12/2017
1689 מאזן אספקת המזון 2015, ונתונים מתוקנים לשנים 2014-2013 07/12/2017
1695 החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2016-2015 30/11/2017
1694 אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 30/11/2017
2017/10 ירחון סקרי כוח אדם - אוקטובר 2017 23/11/2017
1701 ההוצאה הלאומית לבריאות - 2016-1962 16/11/2017
1698 סקר ענפי הכלכלה, 2014 15/11/2017
1691 תאונות דרכים עם נפגעים, 2016, חלק א: סיכומים כלליים 07/11/2017
2017/10 הירחון הסטטיסטי לישראל - אוקטובר 2017 07/11/2017
2017/3 רבעון סקרי כוח אדם - יולי-ספטמבר 2017 31/10/2017
2017/9 ירחון סקרי כוח אדם - ספטמבר 2017 31/10/2017
1674 התפתחות תחום ההייטק בישראל, 2014-1995 25/10/2017
1685 משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2015 24/10/2017
1684 סקר כוח אדם, 2015 24/10/2017
1678 הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 22/10/2017
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
24/10/2017 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
09/01/2018 עלוני סטטיסטי-קל
07/01/2018 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
31/12/2017 לקט אינדיקטורים כלכליים
28/12/2017 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
28/09/2017 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
07/01/2018 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
07/12/2017 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
31/12/2017 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©