English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
הוצאות הביטחון בישראל 2015-1950
ירושלים, 2016-2015 (סטטיסטיקל)
נתוני יצוא לפי סחורות וארצות 2016
ירחון סקרי כוח אדם אפריל 2017
חומרי הדברה בישראל 2013-2011
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2015-1995
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
1680 הוצאות הביטחון בישראל, 2015-1950 29/05/2017
2017/4 ירחון סקרי כוח אדם - אפריל 2017 22/05/2017
1671 חומרי הדברה בישראל, 2013-2011 15/05/2017
1679 ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2016-2011 14/05/2017
1676 ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2015-1995 14/05/2017
2017/4 הירחון הסטטיסטי לישראל - אפריל 2017 07/05/2017
2017/1 רבעון סקרי כוח אדם - ינואר-מרץ 2017 30/04/2017
2017/3 ירחון סקרי כוח אדם - מרץ 2017 30/04/2017
2016/4 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, אוקטובר-דצמבר 2016 30/04/2017
1675 מחקר ופיתוח עסקי, 2014 06/04/2017
2017/3 הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2017 06/04/2017
1672 חשבונות המגזר הממשלתי - 2015-1995 30/03/2017
1663 סקר כוח אדם, 2014 30/03/2017
2016/4 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - אוקטובר-דצמבר 2016 30/03/2017
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2016 26/03/2017
2017/02 ירחון סקרי כוח אדם - פברואר 2017 23/03/2017
2017/1 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2017 22/03/2017
1654 מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015 20/03/2017
1669 דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2015-2011 14/03/2017
2016/4 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, - אוקטובר-דצמבר 2016 08/03/2017
2017/2 הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2017 07/03/2017
1664 משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2014 06/03/2017
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
03/05/2017 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
29/05/2017 עלוני סטטיסטי-קל
07/05/2017 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
29/05/2017 לקט אינדיקטורים כלכליים
29/05/2017 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
30/03/2017 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
07/05/2017 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
07/05/2017 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
23/05/2017 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©