חשבונות לאומיים: אומדן ראשון למחצית השנייה של שנת 2016
לוחות ותרשימים
1.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי והשימושים במקורות

2.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק

3.הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג

4.השקעה גולמית מקומית

5.תרשים 1 - תוצר מקומי גולמי ותוצר עסקי-מנוכי עונתיות

6.תרשים 2 - שימושים במקורות - מחצית שנייה 2016