English
  חיפוש בהודעות לתקשורת
לפי שנה ונושא
או    
לפי שנה וחודש
כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק לפי מילה או ביטוי
יש להוסיף את הסימן + בין המילים   
  הודעות לתקשורת 2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 21.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שמות משפחה בישראל 2016 21.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - דצמבר 2016 20.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אוקטובר-דצמבר 2016 20.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות - סחורות - ינואר 2017 19.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון למחצית השנייה של שנת 2016 16.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2017 15.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - ינואר 2017 15.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - ינואר 2017 15.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות - ינואר 2017 15.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ינואר 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - ינואר 2017 וסיכום שנתי 12.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות מעבודה של מסיימי תואר ראשון ושני ב-2008 - השוואה בין-לאומית 12.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עדכון מדד המחירים לצרכן - 2017 9.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ז 8.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל - ינואר 2017 8.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - ינואר 2017 8.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - ינואר 2017 8.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי רשות האוכלוסין וההגירה 7.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: נובמבר 2016 7.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2015 6.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לרווחה, 2013-2012 1.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2016 31.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2016 31.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים בשנת 2016 30.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לרגל יום השואה הבין-לאומי שיצוין ב-27 בינואר: אנשים שנחשפו למשטר הנאצי וחיו בישראל בסוף 2015 25.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 25.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אוקטובר-דצמבר 2016 25.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך ב-2013 24.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2016 23.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - נובמבר 2016 23.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2016 22.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2016 19.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר-נובמבר 2016 19.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2016 18.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי בהשכלה הגבוהה בישראל 18.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי המוסד לביטוח לאומי ולשכות הרווחה 17.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2016 16.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016 15.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016 15.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - דצמבר - 2016 - וסיכום שנת 2016 15.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות - דצמבר 2016 15.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל בשנת 2016 12.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מגמות בהכשרה להוראה, בהתמחות בהוראה ובכניסה להוראה 2015-2000 11.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים: דצמבר 2016 11.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2016 10.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היציאות לחו"ל של ישראלים בשנת 2016 9.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בשנת 2016 9.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - דצמבר 2016 8.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר 2016 8.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2016 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 5.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2016 4.1.2017
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©