English
  חיפוש בהודעות לתקשורת
לפי שנה ונושא
או    
לפי שנה וחודש
כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק לפי מילה או ביטוי
יש להוסיף את הסימן + בין המילים   
>
  הודעות לתקשורת 2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - נובמבר 2018 14.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - נובמבר 2018 14.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - נובמבר 2018 14.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-נובמבר 2018 14.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוקטובר 2018 13.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, נובמבר 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות: ינואר-ספטמבר 2018 13.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון השלישי של שנת 2018 13.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיבות מוות בישראל, 2016 12.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית 2017 - נתוני הכנסות, הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית בישראל 12.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - נובמבר 2018 10.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ספטמבר 2018 6.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - נובמבר 2018 6.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט בעלי תעודת עיוור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 2017 5.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בנובמבר 2018 5.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודש נובמבר 2018 5.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא התנדבות לרגל יום המתנדב הבין-לאומי החל ב-5 בדצמבר 2018 4.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תלמידים עם צרכים מיוחדים, תשע"ז (2016/17) 2.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017 לרגל היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות 2.12.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים : אוגוסט-אוקטובר 2018 29.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2015 28.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: אוגוסט-אוקטובר 2018 26.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוקטובר 2018 22.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוקטובר 2018 22.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-אוקטובר 2018 22.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - ספטמבר 2018 22.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נשים נפגעות עבירה - נתונים מתוך סקר ביטחון אישי 2017 21.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ספטמבר 2018 20.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושא עישון, מתוך הסקר החברתי 2017 20.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: יולי-ספטמבר 2018 20.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - באוקטובר 2018 19.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2018 18.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון השלישי של שנת 2018 18.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אוגוסט - אוקטובר 2018 18.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אוקטובר 2018 15.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אוקטובר 2018 15.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אוקטובר 2018 15.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אוקטובר 2018 15.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - ספטמבר 2018 15.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אוקטובר 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - אוקטובר 2018 11.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט 70 שנה למפקד האוכלוסין הראשון 7.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: אוגוסט 2018 7.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - אוקטובר 2018 7.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל: אוקטובר 2018 5.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל - לקט נתונים לרגל חג הסיגד 5.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל באוקטובר 2018 5.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מבחר נתונים לרגל "יום הבטיחות בדרכים" החל ב-6 בנובמבר 5.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - אוגוסט 2018 1.11.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ספטמבר ולרבעון השלישי 2018 31.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים יולי-ספטמבר 2018 31.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: יוני-אוגוסט 2018: 29.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אוגוסט 2018 29.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים יולי-ספטמבר 2018 29.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עדכון באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מחולל לוחות בנושא לימודי השכלה גבוהה והשתלבות בשוק העבודה 28.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אפריל-יוני 2018 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 25.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות יולי - ספטמבר 2018 25.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לרגל יום ההליכה הבין-לאומי: לקט נתונים בנושא פעילות גופנית, מתוך הסקר החברתי 2017 24.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-ספטמבר 2018 23.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: ספטמבר 2018 22.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לראשונה אירחה הלמ"ס השבוע כינוס בין-לאומי של ארגון ה-OECD בנושא סטטיסטיקה של חינוך 18.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ספטמבר 2018 18.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2018 18.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מו"פ בחברות הזנק ומרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות, 2016 17.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הקולנוע הישראלי 16.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית הראשונה של שנת 2018 16.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ספטמבר 2018 15.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - ספטמבר 2018 15.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ספטמבר 2018 15.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ספטמבר 2018 15.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סטודנטים ומקבלי תואר ראשון במשפטים, תשע"ז (2017) 15.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - ספטמבר 2018 14.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ספטמבר 2018: יבוא ויצוא של סחורות 11.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים יוני-אוגוסט 2018 11.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשעח (2017/18) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית 10.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מקבלי תארים אקדמיים מישראל ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר ב-2017 9.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יולי 2018 8.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוגוסט 2018 8.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים יוני-אוגוסט 2018 7.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוגוסט 2018 7.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - ספטמבר 2018 7.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יולי 2018 7.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - באוגוסט 2018 7.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: מאי-יולי 2018 4.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יולי 2018 4.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר-ספטמבר 2018 4.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בספטמבר 2018 4.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יום האזרח הוותיק הבין-לאומי 2018 3.10.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-אוגוסט 2018 20.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות יוני - אוגוסט 2018 20.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אוגוסט 2018: יבוא ויצוא של סחורות 17.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלות בנייה וגמר בנייה - רבע שני של 2018 17.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון השני של שנת 2018 17.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שני למחצית הראשונה של שנת 2018 16.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ - סחורות לרבעון השני של שנת 2018 16.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הנסועה של כלי הרכב המנועיים: 2017 16.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אוגוסט 2018 14.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אוגוסט 2018 14.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אוגוסט 2018 14.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אוגוסט 2018 14.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות: ינואר-יוני 2018 13.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - אוגוסט 2018 13.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יולי 2018 13.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2015 - השוואה בין-לאומית 12.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: יוני 2018 6.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - אוגוסט 2018 5.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל באוגוסט 2018 5.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל: ינואר-אוגוסט 2018 5.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ישראל במספרים ערב ראש השנה תשע"ט: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2018 4.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושאי בריאות ואורח חיים, מתוך הסקר החברתי 2017: משקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה 3.9.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: מאי-יולי 2018 30.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: מאי-יולי 2018 28.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות והוצאות מלכ"רים 2017-2015 28.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2017 27.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר חברות למסחור ידע בישראל 2017: דיווחים על גילויים להמצאות, פטנטים, הסכמי רישיון, הכנסות והקמת חברות הזנק 27.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יולי 2018 26.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יוני 2018 23.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - יולי 2018 23.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-יולי 2018 23.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2017 23.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אפריל-יוני 2018 22.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יוני 2018 22.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה המוסלמית בישראל - נתונים לרגל חג הקורבן 20.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2017-2015 20.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ביולי 2018 20.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מורשעים בדין במשפטים פליליים, 2016 19.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון למחצית הראשונה של שנת 2018 16.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לבריאות - 2017 16.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יולי 2018 15.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - יולי 2018 15.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יולי 2018 15.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יולי 2018 15.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות מאי - יולי 2018 15.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי מתודולוגי בחישוב הוצאות הריבית של המגזר הממשלתי ויתרות החוב הממשלתי 14.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות וחזרות בשנת 2016 של ישראלים ששהו בחו"ל שנה ויותר ברציפות 14.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יולי 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יוני 2018 13.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - יולי 2018 12.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביולי 2018 9.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל: ינואר-יולי 2018 9.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים ינואר-מרס 2018 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 9.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2018 7.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - יולי 2018 5.8.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון השני 2018 31.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: אפריל-יוני 2018 30.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל - 2017 30.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין-לאומי בשירותים עסקיים בישראל 2017-2013 30.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אפריל-יוני 2018 26.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מאי 2018 26.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מאי 2018 26.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: מרץ-מאי 2018 26.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ז - 2018 25.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון, משרות שכיר, תמורה לעבודת שכירים ויצוא סחורות לפי ענפים בחברות רב-לאומיות זרות (חברות IN) בשנת 2013 24.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-יוני 2018 24.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2017-2015 23.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: יוני 2018 22.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - יוני 2018 19.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושאי בריאות מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא: רפואה מונעת - חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות 18.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אפריל-יוני 2018 18.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון הראשון של שנת 2018 16.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות, 2017 16.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יוני 2018 15.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - יוני 2018 15.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יוני 2018 15.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יוני 2018 15.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יוני 2018: יבוא ויצוא של סחורות 12.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - מאי 2018 12.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2016 11.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - יוני 2018 10.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביוני 2018 9.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר-יוני 2018 9.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לימודי רפואה באוניברסיטאות בשנים תש"ס (1999/00)-תשע"ז (2016/17) 8.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - יוני 2018 5.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2018 5.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט העלייה לישראל 2017 5.7.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים מרס-מאי 2018 28.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט אוכלוסיית ישראל לפי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות: נתונים נבחרים מתוך דוח פני החברה מס' 10 27.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים מרס-מאי 2018 26.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאפיינים עיקריים של פעילות המגזר העסקי מסקר ענפי הכלכלה בשנת 2015 25.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש מאי 2018 25.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ - סחורות לרבעון הראשון של שנת 2018 25.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מאי 2018 25.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - אפריל 2018 24.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן היבוא והיצוא התעשייתי לפי עצמה טכנולוגית לשנת 2017 24.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-מאי 2018 24.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: פברואר-אפריל 2018 21.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אפריל 2018 21.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים על מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשעז (2016/17) לרגל סיום שנת הלימודים האקדמית 20.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה - רבע ראשון של 2018 19.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - מאי 2018 19.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רווחת האוכלוסייה בישראל וויתורים בשל קשיים כלכליים: ממצאים ראשונים מתוך הסקר החברתי 2017 18.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות מרץ - מאי 2018 17.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שני לרבעון הראשון של שנת 2018 17.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מאי 2018 15.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - מאי 2018 15.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - מאי 2018 15.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-מאי 2018 15.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות ינואר-מרס 2018 14.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 2018 14.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אפריל 2018 14.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, מאי 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאים ראשונים מתוך סקר ביטחון אישי 2017 12.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מפקד החקלאות יוצא לדרך 11.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - מאי 2018 11.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל במאי 2018 10.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר-מאי 2018 10.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הלמ"ס שמחה להודיע על השקת אתר אינטרנט חדש וידידותי (בהרצה) 10.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: מרס 2018 7.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה 5.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רווח מלונות התיירות בשנת 2017 5.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - מאי 2018 5.6.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אפריל 2018 31.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיום מיזם התאומות של האיחוד האירופי לקידום הסטטיסטיקה הרשמית בישראל 30.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים : פברואר-אפריל 2018 30.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עומדים לדין במשפטים פליליים, 2016 29.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2017 28.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן אספקת המזון 2016 28.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מרץ 2018 28.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט בעלי תואר שלישי שעסקו במחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטאות בישראל ב-2016 27.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים פברואר-אפריל 2018 27.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות פברואר - אפריל 2018 24.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אפריל 2018 24.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא ויצוא סחורות לפי סוג הובלה 2017 24.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מרץ 2018 24.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ינואר-מרץ 2018 24.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-אפריל 2018 23.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - אפריל 2018 22.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חברות הזנק (סטארט-אפ) בישראל 2016-2011 21.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - מרץ 2018 17.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין לאומי בשירותים עסקיים לפי מדינות, 2014-2011 17.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כלי-רכב מנועיים בישראל בשנת 2017 17.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט "ארץ זבת חלב ודבש", החלב והדבש בישראל - לרגל חג השבועות 16.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון הראשון של שנת 2018 16.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אפריל 2018 15.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אפריל 2018 15.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אפריל 2018 15.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אפריל 2018 15.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החקלאות בישראל בשנת 2017 14.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אפריל 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - אפריל 2018 13.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2017-2015) 9.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל באפריל 2018 9.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - אפריל 2018 9.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא סחורות לפי ארץ מקור 2017 7.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים - פברואר 2018 7.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - אפריל 2018 6.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי הלומדים במכללות להכשרה טכנולוגית 2.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עובדי הוראה במערכת החינוך, תשע"ח (2017/18) 1.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין-לאומי בשירותים עסקיים, לפי סוג שירות וענף כלכלי 2014 1.5.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש מרס ולרבעון הראשון 2018 30.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - מרס 2018 30.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - פברואר 2018 30.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים ינואר-מרס 2018 30.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - פברואר 2018 29.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התנדבות, מעורבות אזרחית ותחושות אמון, מתוך הסקר החברתי 2016 29.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: דצמבר 2017 - פברואר 2018 29.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: ינואר-מרס 2018 29.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, מרס 2018: יבוא ויצוא של סחורות 25.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה הדרוזית בישראל - לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב 25.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מרץ 2018 25.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-מרס 2018 25.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל - 2016 24.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות ינואר-מרץ 2018 24.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - פברואר 2018 23.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 17.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית השנייה של שנת 2017 16.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - מרץ 2018 16.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדינת ישראל במספרים לרגל 70 שנה להקמתה 16.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מרס 2018 15.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - מרס 2018 15.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - מרס 2018 15.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-מרס 2018 15.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - מרס 2018 10.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל במרס 2018 10.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל : מרס 2018 10.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ינואר 2018 8.4.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים - דצמבר 2017 - פברואר 2018 29.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם - פברואר 2018 29.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות - 2016-2014 29.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת הלימודים תשעז (2016/17) 28.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2016 26.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק - דצמבר 2017 - פברואר 2018 26.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-פברואר 2018 22.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: פברואר 2018 22.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - ינואר 2018 22.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מורשים לנהוג בישראל (בסוף שנת 2017) 21.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ינואר 2018 21.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: נובמבר 2017 - ינואר 2018 21.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים בענפי המשק לשנת 2017 20.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה - שנת 2017 20.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ- סחורות- לשנת 2017 20.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - פברואר 2018 19.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - פברואר 2018 15.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - פברואר 2018 15.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-פברואר 2018 15.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - ינואר 2018 15.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות דצמבר- פברואר 2018 15.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות בשנת 2017 15.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ילודה ופריון בישראל 2016 13.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, פברואר 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 2016 12.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016 12.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 2017 11.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - פברואר 2018 11.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל - פברואר 2018 8.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - פברואר 2018 8.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2017 8.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת 2017 7.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - פברואר 2018 6.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2018 6.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מעקב אחר ילדים שלמדו בגיל 5 בגן לחינוך מיוחד בתש"ע (2009/10) לפי סוג המסגרת שבה למדו בתשע"ו (2015/16) 5.3.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה (PPP) - לסבב 2014 28.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם - ינואר 2018 28.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים - נובמבר 2017 - ינואר 2018 28.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים - נובמבר 2017-ינואר 2018 28.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - ינואר 2018 27.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן האנרגיה של ישראל, 2016 27.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: נובמבר 2017-ינואר 2018 26.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2016-1995 26.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות - ינואר 2018 22.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - דצמבר 2017 22.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2016 21.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: שנת 2017 20.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - דצמבר 2017 20.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ינואר 2018 19.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון למחצית השנייה של שנת 2017 18.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט קובץ הרשויות המקומיות בישראל - 2016 18.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2018 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ינואר 2018 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ינואר 2018 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות נובמבר 2017 - ינואר 2018 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - דצמבר 2017 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השמות הפרטיים שניתנו לילידי 2016 14.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 13.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ינואר 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - ינואר 2018 12.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל, מתוך הסקר החברתי 2016 11.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - ינואר 2018 8.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בינואר 2018 8.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: נובמבר 2017 7.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - סיכום שנתי - 2017 6.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - ינואר 2018 6.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2017 31.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 31.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מגמות במתמטיקה ובמדעים בחטיבה העליונה, 2016-2006 30.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים בשנת 2017 30.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ח 29.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 28.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: אוקטובר-דצמבר 2017 25.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2017 25.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תמצית המלצות הוועדה הציבורית המייעצת בנושאי בינוי דיור ונדל"ן 24.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לרגל יום השואה הבין-לאומי שיצוין ב-27 בינואר: אנשים שנחשפו למשטר הנאצי וחיו בישראל בסוף 2016 24.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - נובמבר 2017 23.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר-נובמבר 2017 21.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2017 21.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל, תשל"ז-תשע"ז (2016/17-1976/7) 21.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2017 18.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות: אוקטובר- דצמבר 2017 18.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2017 16.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 15.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 15.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 15.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2017 15.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל בשנת 2017 11.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - דצמבר 2017 10.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - דצמבר 2017 9.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל - דצמבר 2017 9.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - דצמבר 2017 7.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: אוקטובר 2017 7.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 4.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2017 4.1.2018
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©