English
   
נתונים אחרונים
עודכן ב -
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 פברואר 2017
99.8   15/03/2017
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  פברואר 2017 0.0 % 15/03/2017
אוכלוסייה לסוף  ינואר 2017 8,643.6 אלף 01/03/2017
מספר מועסקים ישראלים (מנוכה עונתיות)  פברואר 2017 3,799 אלף 23/03/2017
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  פברואר 2017 4.3 % 23/03/2017
סך הכול משרות פנויות  פברואר 2017 89,104   15/03/2017
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  דצמבר 2016 10,108 ש"ח 07/03/2017
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - כולל משרות של עובדים זרים  דצמבר 2016 9,854 ש"ח 07/03/2017
הוצאה לצריכה פרטית לנפש  רבע רביעי 2016 19,453 ש"ח 09/03/2017
שער חליפין (ממוצע חודשי) של הדולר  פברואר 2017 3.7291 ש"ח 13/03/2017
יצוא סחורות  פברואר 2017 4,393.2 מיליוני דולרים 13/03/2017
יבוא סחורות  פברואר 2017 5,096.1 מיליוני דולרים 13/03/2017
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע רביעי 2016 313,355 מיליוני ש"ח 09/03/2017
מדד אמון הצרכנים  פברואר 2017 -16.2 % 09/03/2017
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  פברואר 2017 21.3 % 05/03/2017
עודף/ גירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (מנוכה עונתיות)  רבע רביעי 2016 3,257 מיליוני דולרים 08/03/2017

פרופיל סטטיסטי של ישראל ב- OECD
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים האחרונים
אינדיקטורים עיקריים להתפתחות המשק 2016-2011

חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©