מילון מונחים
בנייה ביוזמה פרטית המונח:

בנייה שאינה ביוזמה ציבורית.

הגדרה:

משנת 2016 ואילך לא יפורסמו נתוני הבנייה לפי יוזם הבנייה ולפי בעלות על הקרקע.

הערות:

בנייה ביוזמה ציבורית המונח:

בנייה ביוזמת הממשלה, המוסדות הלאומיים, הרשויות המקומיות או החברות שבשליטתם המלאה של גופים אלו.

הגדרה:

משנת 2016 ואילך לא יפורסמו נתוני הבנייה לפי יוזם הבנייה ולפי בעלות על הקרקע.

הערות:

בנייה למגורים המונח:

בניית בניינים ותוספות בנייה המיועדים למגורים.

הגדרה:

כולל בניית הוסטלים, דיור מוגן ופנימיות.

הערות:

בנייה שלא למגורים המונח:

בניית בניינים ותוספות בנייה המיועדים להארחה, למסחר ולשירותים עסקיים, לתעשייה ולחקלאות וכן בנייה של בנייני ציבור.

הגדרה:

בניין המונח:

מבנה נפרד מכוסה בגג, שנבנה לשימוש קבוע, מאפשר כניסת אנשים, ומתאים או מיועד להגנה על בני אדם, על חיות או על חפצים.

הגדרה:

המונח בניין מופיע בפרסומי הלמ"ס במשמעות בניין חדש. בניין חדש נבנה במגרש שלא קיים עליו בניין.

הערות:

בניין בבנייה פעילה המונח:

בניין בתהליך בנייה פעיל.

הגדרה:

לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה.

הערות:

בניין למגורים המונח:

בניין שלפחות מחציתו מיועדת למגורים.

הגדרה:

א. כולל בנייני הוסטלים, דיור מוגן ופנימיות.
ב. לא כולל מלונות, אכסניות, בנייני "קלאב הוטל" (נכללים ב"בנייה להארחה"), בתי חולים ובתי אבות סיעודיים (נכללים ב"בנייה של בנייני ציבור").
ג. בנייני מגורים כוללים בניינים צמודי קרקע ובניינים אחרים. בבניין צמוד קרקע לכל דירה כניסה משלה ממפלס הקרקע.

הערות:

בניין שלא למגורים המונח:

בניין שיותר ממחצית שטחו נבנה שלא למגורים - להארחה, למסחר ולשירותים עסקיים, לתעשייה ולחקלאות וכן בנייני ציבור.

הגדרה:

לא כולל הוסטלים, דיור מוגן ופנימיות (נכללים ב"בניין למגורים").

הערות:

בניינים להארחה - בתי מלון (כולל מסוג "קלאב הוטל"), אכסניות; בנייני ציבור - בתי חולים, בתי אבות סיעודיים.

דוגמאות:

גמר בנייה המונח:

השלמת הבנייה של בניין או תחילת השימוש במחצית שטחו לפחות (המוקדמת מהן).

הגדרה:

א. הסטטיסטיקה של גמר בנייה מתייחסת למספר הדירות או הבניינים שבנייתם הושלמה.
ב. גמר בנייה של דירה הוא גמר הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת.

הערות:

דירה המונח:

חדר או מערכת חדרים ושטחי עזר בבניין קבוע או בחלק נפרד שלו שהוקמו, נבנו מחדש או הומרו למטרת מגורים. לדירה גישה לרחוב (גישה ישירה, דרך גינה או דרך שטח אחר) או לחלל משותף בתוך הבניין (חדר מדרגות, מעבר, אולם וכו').

הגדרה:

חדרים נפרדים למגורים שהוקמו, נבנו מחדש או הומרו כדי לשמש חלק מדירה נחשבים במניין הדירות לחלק מאותה דירה.

הערות:

דירה בבנייה פעילה המונח:

דירה בבניין שנמצא בתהליך בנייה פעיל.

הגדרה:

לא כולל דירות שבנייתן הופסקה.

הערות:

התחלת בנייה המונח:

התחלת חפירת היסודות של בניין.

הגדרה:

מועד התחלת הבנייה של דירה הוא מועד התחלת הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת.

הערות:

חדר המונח:

חלל בדירה המוקף קירות המגיעים מהרצפה עד התקרה או עד הגג.

הגדרה:

א. חצי חדר נחשב לחדר.
ב. חדר שירות (כגון בית שימוש, חדר רחצה, מטבח, חדר אחסון) אינו נחשב לחדר.
ג. במסגרת הנושא בינוי ניתן מידע על דירות הנבנות למגורים ועל החדרים שבהן. בשלב בניית הדירות אין מידע על השימוש שייעשה בהן ובחדרים לאחר האכלוס.

הערות:

חדר נוסף המונח:

חדר שנבנה כתוספת לדירה קיימת.

הגדרה:

יוזם בנייה המונח:

מתכנן הבנייה (מי שקובע את המיקום, את התקן ואת השטח) והמפקח עליה.

הגדרה:

משנת 2016 ואילך לא יפורסמו נתוני הבנייה לפי יוזם הבנייה ולפי בעלות על הקרקע.

הערות:

ייעוד בנייה המונח:

המטרה שלשמה נבנה הבניין - למגורים או שלא למגורים.

הגדרה:

נתוני שטח הבנייה שלא למגורים מוצגים לפי שתי שיטות לחלוקת ייעוד הבנייה - חלוקה כללית וחלוקה מפורטת.
החלוקה הכללית כוללת בנייה להארחה, למסחר ושירותים עסקיים, לתעשייה, לבנייני ציבור ולחקלאות.
החלוקה המפורטת כוללת: בנייה להארחה, למשרדים, למסחר, לתחבורה ותקשורת, לתעשייה ואחסנה, לחינוך, לבריאות, לבנייני ציבור אחרים ולחקלאות.
בנייני ציבור אחרים כוללים: בנייני בידור, מחקר ומדע, סעד, דת, ספורט ומקלטים ציבוריים.

הערות:

קומה בבניין המונח:

כל קומה, כולל קומת קרקע (הקומה שמעל יסודות הבניין), אך לא קומת עמודים מפולשת (ללא קירות) וקומות מתחת לקומת הקרקע.

הגדרה:

קומת קרקע איננה בהכרח קומת הכניסה לבניין.

הערות:

שטח בנייה המונח:

סך כל השטח של כל הקומות בבניין. השטח נמדד בין הקצוות של הקירות החיצוניים. בבניינים בני שתי דירות ויותר הוא כולל גם שטחים משותפים.

הגדרה:

א. בישראל, בבנייה על פי היתר מכוח תוכנית שהופקדה החל ביום 1 בינואר 2010, שטח מרפסת מקורה כלול בשטח הבנייה; שטח מרפסת שאינה מקורה אינו כלול.
ב. בבנייה מכוח תוכנית שהופקדה לפני 1 בינואר 2010, חלים הכללים האלה:
1. מרפסת הבולטת מקירותיו החיצוניים של בניין ושטחה עד 14 מ"ר אינה כלולה בשטח המותר לבנייה, ובתנאי ששטחן הכולל של מרפסות אלה בבניין אינו עולה על 12 מ"ר כפול מספר הדירות בבניין.
2. אם שטחן הכולל של מרפסות אלה עולה על האמור בכלל 1, ייכלל השטח העודף בשטח העיקרי לבנייה.
מקור: משרד הפנים.

הערות:

שטח דירה המונח:

שטח הדירה והשטח היחסי מהשטח המשותף בבניינים בני שתי דירות ויותר.

הגדרה:

שטח תוספת בנייה לדירות המונח:

שטח של חדר או של חדר שירות שנבנו כתוספת לדירה קיימת.

הגדרה:

לא כולל סגירת מרפסת.

הערות:

שלב בנייה המונח:

השלבים העיקריים בבנייה הם היתר בנייה, התחלת בנייה, בנייה פעילה וגמר בנייה.

הגדרה:

כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
אנרגיה ומים
בינוי
בריאות
חינוך והשכלה
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים כלליים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
מחירים
מחקר ופיתוח
ממשלה ורשויות מקומיות
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
עבודה
עלייה והגירה בינלאומית
עסקים
פשיעה
רווחה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©