youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016 (סטטיסטיקל)
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2015-2014, על פי סקרי כוח אדם
עובדים עצמאים בישראל 2014-2003
נשים וגברים 2016 (סטטיסטיקל)
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - פברואר 2018 19.3.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - פברואר 2018 15.3.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - פברואר 2018 15.3.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-פברואר 2018 15.3.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - ינואר 2018 15.3.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות דצמבר- פברואר 2018 15.3.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 15/03/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 פברואר 2018
100.0  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  פברואר 2018 0.1 %
אוכלוסייה לסוף  ינואר 2018 8,809.2 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  ינואר 2018 3.7 %
סך הכול משרות פנויות  פברואר 2018 102,502  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  דצמבר 2017 10,374 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע רביעי 2017 322,099 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  פברואר 2018 -9.1 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  פברואר 2018 20.5 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©